แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.1 โครงการเยาวชน - จัดอบรมและดูงานเกี่ยวกับ 200,000 - สถานที่ตามความ กองการศึกษา สัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ( เงินรายได้ ) เหมาะสมของโครงการ และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จานวนประมาณ 200 คน รวม 1 โครงการ 200,000 56 แบบ ผด .02 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล แผนงานการศึกษา พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy