แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด 1.1 โครงการรณรงค์และ - จัดอบรม / รณรงค์ / ศึกษาดูงาน 400,000 เทศบาลนครปากเกร็ด สานักปลัดเทศบาล แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ( เงินรายได้ ) พื้นที่ในเขตเทศบาล การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สาหรับเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งบุคลากรของเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด - จัดการประชุมคณะกรรมการ ชุมชน คณะทางาน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 77 พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 แบบ ผด .02 เทศบาลนครปากเกร็ด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานการรักษาความสงบภายใน

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy