แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการเลือกตั้งนายก - จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,000,000 เขตพื้นที่เทศบาล สานักปลัดเทศบาล เทศมนตรีและสมาชิก และสมาชิกสภาเทศบาล ( เงินรายได้ ) นครปากเกร็ด สภาเทศบาลนคร ให้ได้ตามจานวน ปากเกร็ด - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด 2 โครงการสนับสนุน - จัดให้การเลือกตั้งตามที่ กกต . 2,000,000 เขตพื้นที่เทศบาล สานักปลัดเทศบาล การเลือกตั้งทั่วไป ขอความร่วมมือ ( เงินรายได้ ) นครปากเกร็ด - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และมีบัตรเสียน้อยที่สุด กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ เทศบาลนครปากเกร็ด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 105 แบบ ผด .02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy