แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีและพัฒนาองค์กร 1.1 โครงการบริหาร - จัดทาสื่อเพื่อสร้างการสื่อสารและ 50,000 สานักงานเทศบาลนคร กองยุทธศาสตร์ จัดการบ้านเมืองที่ดี การรับรู้ในองค์กรเกี่ยวกับการบริหาร ( เงินรายได้ ) ปากเกร็ด และงบประมาณ กิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น คู่มือ วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้าน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 117 แบบ ผด .02 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy