แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการที่ คิดเป็น จานวน คิดเป็น ดาเนินการ ร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ โครงการ งบประมาณ ทั้งหมด ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 4 57.14 11,390,000 18.24 - กองการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 4 57.14 11,390,000 18.24 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน ้ า แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29 39,850,000 63.82 - ส้านักช่าง ด้านทรัพยากร และการป้องกันน ้ าท่วม ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบ แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.28571 2,300,000 3.68 - ส้านักช่าง เขตเทศบาล 2 28.57 42,150,000 67.50 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ 1 14.29 8,900,000 14.25 - ส้านักช่าง ด้านการพัฒนา สาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภค 1 14.29 8,900,000 14.25 7 100 62,440,000 100 - - 11,025,000 - 7 - 73,465,000 - กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค 10 รวมจานวนโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 3 ด้าน รวมจานวนงบประมาณครุภัณฑ์ รวมจานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและจานวนงบประมาณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น สรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy