แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการที่ คิดเป็น จานวน คิดเป็น ดาเนินการ ร้อยละของ งบประมาณ ร้อยละของ โครงการ งบประมาณ ทั้งหมด ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา 1 20.00 3,300,000 6.15 - กองการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 1 20.00 3,300,000 6.15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน ้ า แผนงานเคหะและชุมชน 1 20.00 40,000,000 74.49 - ส้านักช่าง ด้านทรัพยากร และการป้องกันน ้ าท่วม ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1 20.00 40,000,000 74.49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 40.00 9,400,000 17.50 - ส้านักช่าง ด้านการพัฒนา สาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภค 2 40.00 9,400,000 17.50 ยุทธศาสตร์ที่ 7 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 20.00 1,000,000 1.86 - ส้านักช่าง ด้านการบริหาร การให้บริการแก่ประชาชน และการบริการ 1 20.00 1,000,000 1.86 5 100 53,700,000 100 - - 174,976,500 - 5 - 228,676,500 - รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค 11 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมจานวนโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน รวมจานวนงบประมาณครุภัณฑ์ รวมจานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและจานวนงบประมาณครุภัณฑ์ทั้งสิ้น สรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แบบ ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy