แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.1 โครงการปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 3,500,000 - ศูนย์พัฒนา กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ( เงินรายได้ ) เด็กเล็กในสังกัด นครปากเกร็ด ๒ นครปากเกร็ด ๒ เทศบาลนคร ( ประชาสงเคราะห์ ) ( ประชาสงเคราะห์ ) ปากเกร็ด จัดตั้งเอง พื้นที่ประมาณ 864.00 ตร . ม ประกอบด้วย งานปรับปรุง หลังคา งานปรับปรุงราง ระบายน้้าฝน งานปรับปรุง พื้นอาคารและงานทาสีรั้ว และอาคาร หมายเหตุ แผนการด้าเนินงานที่ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากปี พ . ศ . 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 153 แบบ ผด .02 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy