แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานการศึกษา ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ของโรงเรียน 1.1 โครงการพัฒนาระบบ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,300,000 โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา เครือข่ายสารสนเทศสาหรับ พร้อมติดตั้ง และเดินสาย ( เงินรายได้ ) เทศบาลนคร สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ ปากเกร็ด นครปากเกร็ด ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง • อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เครือข่าย (Router) จานวน 5 เครื่อง • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 16 เครื่อง 160 แบบ ผด .02 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy