แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการลอกท่อระบายน ้ า - ลอกท่อระบายน ้ า ด้วยรถดูด 11,620,000 ภายในเขตเทศบาล ส้านักช่าง ฉีดล้างท่อระบายน ้ า บริเวณหมู่บ้าน ( เงินรายได้ ) นครปากเกร็ด ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3, หมู่บ้าน สหกรณ์การบินไทย , ซอยประเสริฐ อิสลาม , หมู่บ้านลานทอง , ศรีสมาน ซอย 3 และถนนสุขาประชาสรรค์ 3 รวม 1 โครงการ 11,620,000 หมายเหตุ แผนการด้าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ . ศ . 2565 กรณีก่อหนีผูกพันไว้แล้วก่อนสินปีงบประมาณ 168 แบบ ผด .02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม แผนงานเคหะและชุมชน พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy