แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม จานวนงบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ( บาท ) ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 1.1 โครงการพัฒนา - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ 100,000 - ห้องประชุมสานักงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ . ศ .2566 นวัตกรรมการเรียนรู้ บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ( เงินรายได้ ) เทศบาลนครปากเกร็ด อบรมเชิงปฏิบัติการ สาหรับเด็กปฐมวัย จานวนประมาณ 35 คน เพื่อพัฒนา ความรู้และทักษะในการจัดทานวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 1.2 โครงการพัฒนา - จัดการอบรม และการศึกษาดูงาน 1,500,000 - ห้องประชุมสานักงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ . ศ .2566 ประสิทธิภาพบุคลากร สาหรับบุคลากรทางการศึกษา ( เงินรายได้ ) เทศบาลนครปากเกร็ด ครั้งที่ 1 อบรม ทางการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 80 คน - สถานที่การศึกษา ครั้งที่ 2 อบรม ดูงานตามความ ครั้งที่ 3 ศึกษาดูงาน เหมาะสมของหลักสูตร ครั้งที่ 4 อบรม และโครงการ ครั้งที่ 5 อบรม รวม 2 โครงการ 1,600,000 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 แบบ ผด .02 จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy