แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน้า ส่วนที่ 1 บทนา 1 - 2 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม • บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ( แบบ ผด .01) 3 - 9 • บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ( แบบ ผด .01) 10 - 12 กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือ ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ • บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ( แบบ ผด .02) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 13 - 25 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 26 - 29 ในสังกัดหน่วยงานอื่น กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 30 - 36 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 37 - 44 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 45 - 51 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจรและความปลอดภัย 52 - 55 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 56 - 60 และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 61 - 62 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพน้าที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ 63 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม 64 - 66 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม 67 - 70 กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล 71 - 76 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้ง 77 - 81 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม 82 - 86 และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและ 87 - 92 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สารบัญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy