แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนงำนกำรศึกษำ ที่ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำร งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน ( บำท ) ดำเนินกำร รับผิดชอบหลัก ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 พัดลมโคจร 18 นิ้ว - พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 367,500 โรงเรียนวัดบ่อ กองการศึกษา จานวน 105 ตัว ( เงินรายได้ ) ( นันทวิทยา ) นครปากเกร็ด ๑ รวม 1 รำยกำร 367,500 แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ . 2566 เทศบำลนครปำกเกร็ด พ . ศ . 2565 พ . ศ . 2566 207 หมายเหตุ แผนการดาเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ . ศ . 2565 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แบบ ผด .02/1 จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินกำรจัดทำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy