แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ พื้นที่เป้ำหมำย จำนวน หน่วยงำนที่ ที่ ในเขตเทศบำล งบประมำณ รับผิดชอบ ต . ค . พ . ย . ธ . ค . ม . ค . ก . พ . มี . ค . เม . ย . พ . ค . มิ . ย . ก . ค . ส . ค . ก . ย . 1 งำนไฟฟ้ำสัญญำณจรำจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ทำงหลวงหมำยเลข 306 2,500,000 แขวงทำงหลวง ทำงหลวงหมำยเลข 306 ตอน ตอนแครำย - คลองบ้ำนใหม่ นนทบุรี แครำย - คลองบ้ำนใหม่ กม . 18+031 กม . 18+031 2 งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงหรือ เพื่อลดอุบัติเหตุ ทำงหลวงหมำยเลข 306 1,400,000 แขวงทำงหลวง ไฟสัญญำณจรำจร ตอนแครำย - คลองบ้ำนใหม่ นนทบุรี ทำงหลวงหมำยเลข 306 ตอน กม . 12+000 - 16+435 แครำย - คลองบ้ำนใหม่ กม . 12+000 - 16+435 3,900,000 227 แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ . ศ .2566 โครงกำรของแขวงทำงหลวงนนทบุรี รวม พ . ศ .2565 พ . ศ .2566

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy