แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

1 ส่วนที่ 1 บทนำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 กำหนดให้แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เทศบาลนครปากเกร็ดได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังกล่าว เทศบาลนครปากเกร็ดจึงจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา/ กิจกรรม/ครุภัณฑ์/งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด และใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครปากเกร็ด 2) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารของเทศบาลนครปากเกร็ดในการบริหารงาน โดยใช้ แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3) เพื่ อรวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงานอื่ น ๆ ที่ เข้ามาดำเนินการในพื้ นที่ รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนคร ปากเกร็ด ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy