แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปกหน้า 1
ประกาศแผนดำเนิน66 3
ไฟล์ส่งโรงพิมพ์ลงเว็บ 4
1.สารบัญ 4
ใบแทรก ส่วนที่ 6
2.ส่วนที่ 1 บทนำ 7
3. ส่วนที่ 2 (2.1 บัญชีสรุป) (หน้า 3-9) 12-13
3.0 ส่วนที่ 2 (2.1 บัญชีสรุป) (หน้า 10) - ขยาย 28-29
3.0 ส่วนที่ 2 (2.1 บัญชีสรุป) (หน้า 11) - กันเงินไม่ก่อหนี้ 30-31
3.0 ส่วนที่ 2 (2.1 บัญชีสรุป) (หน้า 12) - กันเงินก่อหนี้ 32-33
ใบแทรก ยุทธศาสตร์ 36-37
3.1 ด้านการศึกษา 1 (P13-44) 38-39
3.2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 (P45-55) 104-105
3.3 ด้านทรัพยากร 3(P56-76) 128-129
3.4 ด้านส่งเสริคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 4 (P77-104) 172-173
3.5 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม 5 (P105-116) 230-231
3.6 ด้านการบริหาร 6(P117-152) 256-257
3.7 กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย(14 ตค) (P153-159) 330-331
3.8 กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน(14 ตค) (P160-167) 346-347
3.9 กรณีกันเงินก่อหนี้ผูกพัน(14ตค) (P168-172) 364-365
4 ผ.02.1 บัญชีครุภัณฑ์ (รวมทุกแผน)(P173-199) 376-377
4.1 กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย(14 ตค) - ครุภัณฑ์ (P200-206) 432-433
4.2 กรณีกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน(14 ตค) - ครุภัณฑ์ (P207-223) 448-449
ใบแทรก โครงการหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ทน.ปากเกร็ด 482-483
5.โครงการหน่วยงานอื่นดำเนินการในพื้นที่ปากเกร็ด 66 (P224-227) 484-485
ปกหลัง 492

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy