คณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและทีมสำรวจสำนักช่าง ลงพื้นที่สำรวจขอบเขตพื่้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

ใส่ความเห็น