ประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อร่วมกันประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเมือง รวมทั้งส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 🌿โดยเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด ตัวแทนชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะทำงานการวางแผนการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ระดับประเทศและอาเซียน 🌿เทศบาลนครปากเกร็ดได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งเรียนรู้สู่การยกระดับ และพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี – สวนทุเรียนนนท์ 2. ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข 3. แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3

ใส่ความเห็น