You are currently viewing พันธุ์ทุเรียนนนท์

พันธุ์ทุเรียนนนท์

สวนของจังหวัดนนทบุรีมีพันธุ์ทุเรียนในแต่ละสวนเป็นพันธุ์การค้าเพียง ๑-๒ พันธุ์ และมีปริมาณต้นต่อพันธุ์ไม่มากนัก ในแต่ละสวนยังมีทุเรียนพันธุ์อนุรักษ์อื่นๆ อีกหลากหลายสายพันธุ์ปลูกอยู่รวมกันในจำนวนน้อย เพียง ๑-๒ ต้นต่อพันธุ์ ประกอบกับพื้นที่ผลิตของเกษตรกรแต่ละราย มีปริมาณน้อยเพียง ๒-๑๐ ไร่ ปริมาณผลผลิต ที่เก็บเกี่ยวจากต้นในแต่ละครั้งไม่มากนัก ประกอบกับชาวสวนจะเก็บผลผลิตก็ต่อเมื่อทุเรียนแต่ละผลแก่เท่านั้น ทำให้ต้องใช้แรงงานเก็บเกี่ยวทุกวัน ซึ่งแหล่งปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี อยู่ใกล้ตลาดกรุงเทพที่มีการคมนาคมสะดวกมาก ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์โดยเน้นการขายทุเรียนพันธุ์อนุรักษ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณผลผลิตน้อยที่ไม่ใช่พันธุ์การค้าเหมือนเขตปลูกทุเรียนในภาคอื่นๆ เป็นการดึงเอาจุดเด่นของพันธุ์ทุเรียนนนทบุรีออกมา ทำให้แนวทางการตลาดเปลี่ยนไป ราคาผลผลิตทุเรียนจากนนทบุรีจึงพลิกกลับมามีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงมาก จนกลายเป็นระบบการตลาดที่ชาวสวนเป็นผู้กำหนดราคาเอง และทำให้วิถีการปลูกทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีมีความมั่นคงได้

ภูมิปัญญาในการทำสวนของชาวนนทบุรีที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้น เป็นวิธีการปลูกพืชที่ผ่านการปรับเปลี่ยนมาอย่างยาวนานให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้งในระดับใต้ดินและเหนือดิน ทั้งมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมรอบต้นพืชตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในรอบปี นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับความต้องการ และลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตของทุเรียน ได้อย่างลงตัว พิถีพิถัน และเอาใจใส่ อันถือเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการปลูกทุเรียนในภาค อื่นๆ ของประเทศไทย

ใส่ความเห็น