วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ศึกษาดูงานด้านโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์) ในโครงการปลูกฝังจิตสํานึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี 2565 จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

ใส่ความเห็น