You are currently viewing เปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

เปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนไม้เมืองนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และเกษตรกรชาวสวนนนท์ ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงห่วงใยว่าทุเรียนนนท์จะสูญหายไป และนับวันจะหาดูได้ยาก เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนนทบุรี และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นเมืองที่หายากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองนนท์ ซึ่งสวนทุเรียนนนท์นี้ จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน สำหรับประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครปากเกร็ด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๐ ๙๗๐๔ -๑๔ ต่อ ๖๐๕ ในวันและเวลาราชการ 

ใส่ความเห็น