เยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมดูงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย งานโรงเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษา จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ให้มีความรักหวงแหนและจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมดังกล่าวแบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนทำกิจกรรมฝึกภาคปฏิบัติจำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สถานีอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ฐานที่ 2 สถานีบริหารจัดการน้ำ

ฐานที่ 3 สถานีการจัดทำสวนทุเรียนตามวิถีชาวสวนนนท์ ฐานที่ 4 สถานีการจัดการศัตรูพืช การขยายพันธุ์

ฐานที่ 5 สถานีเปลือกสวนทุเรียนนนท์ พร้อมอภิปรายสรุปกิจกรรม และร่วมสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ใส่ความเห็น