เมื่อวันที่ 19 -24 กันยายน 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับมอบหมายจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการประชุมวิชาการ และนิทรรศการทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชนืแท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Continue Readingเมื่อวันที่ 19 -24 กันยายน 2565 เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับมอบหมายจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการประชุมวิชาการ และนิทรรศการทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชนืแท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช