วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 การประชุมโครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 การประชุมโครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนนนท์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสวนทุเรียนนนท์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เทศบาลนครปากเกร็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เทศบาลนครปากเกร็ด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี