คณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและทีมสำรวจสำนักช่าง ลงพื้นที่สำรวจขอบเขตพื่้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingคณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและทีมสำรวจสำนักช่าง ลงพื้นที่สำรวจขอบเขตพื่้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นำนักเรียน อนุบาล 2-3 มาทำกิจกรรมในรูปแบบฐานเรียนรู้ จำนวน 216 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร นำนักเรียน อนุบาล 2-3 มาทำกิจกรรมในรูปแบบฐานเรียนรู้ จำนวน 216 คน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรีและกบเล็บเหยี่ยว เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรีและกบเล็บเหยี่ยว เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี ลวงหางสิงห์ อีหนักและชมพูพาน เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 8 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี ลวงหางสิงห์ อีหนักและชมพูพาน เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ ลวงหางสิงห์ กำปั่นตาแพและชมพูพาน เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 7 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ ลวงหางสิงห์ กำปั่นตาแพและชมพูพาน เวลา 19.40 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล กำปั่นตาแพและชมพูพาน เวลา 19.50 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 6 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล กำปั่นตาแพและชมพูพาน เวลา 19.50 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี นำนักเรียนจำนวน 420 คน จัดกิจกรรม “เรียนรู้สนุก รักสุขภาพ ซึมซาบธรรมชาติ”

Continue Readingวันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี นำนักเรียนจำนวน 420 คน จัดกิจกรรม “เรียนรู้สนุก รักสุขภาพ ซึมซาบธรรมชาติ”

วันที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาลและชมพูพาน เวลา 19.40 น.

Continue Readingวันที่ 5 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาลและชมพูพาน เวลา 19.40 น.

วันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล ชมพูพานและกำปั่นเหลือง เวลา 20.20 น.

Continue Readingวันที่ 4 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล ชมพูพานและกำปั่นเหลือง เวลา 20.20 น.

วันที่ 3 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง กบวัดกล้วย ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล ชมพูพานและกำปั่นเหลือง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 3 มกราคม 2566 เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการ ผสมเกสรดอกทุเรียน รุ่นที่ 2 พันธุ์ชมพูศรี กบเล็บเหยี่ยว นกหยิบ กบไว กระเทยเนื้อเหลือง กบวัดกล้วย ลวงหางสิงห์ กบหน้าศาล ชมพูพานและกำปั่นเหลือง เวลา 20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ นนทบุรี