เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. นางสาวศิรัสนันทน์ ฟักสังข์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์แดงรัศมี (ผลที่4) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม 2. นางวัชรี อ่าววิจิตรกุล เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่1) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 3. พ.อ.เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่2) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

Continue Readingเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล นายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. นางสาวศิรัสนันทน์ ฟักสังข์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์แดงรัศมี (ผลที่4) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 1.6 กิโลกรัม 2. นางวัชรี อ่าววิจิตรกุล เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่1) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 3. พ.อ.เฉลิมเกียรติ คล้ายพงษ์ เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่2) จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. คุณสุนทรี สุดสาคร เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์กบเล็บเหยี่ยว (ผลที่4) จำนวน 1 ผล 2. คุณนวเนติ พิชัยรณภ์ค เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่5) จำนวน 1 ผล 3. คุณนพกร หวังพราย เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี (ผลที่1) จำนวน 1 ผล

Continue Readingเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวี รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยเป็นทุเรียน 3 พันธุ์ ดังนี้ 1. คุณสุนทรี สุดสาคร เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์กบเล็บเหยี่ยว (ผลที่4) จำนวน 1 ผล 2. คุณนวเนติ พิชัยรณภ์ค เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (ผลที่5) จำนวน 1 ผล 3. คุณนพกร หวังพราย เป็นผู้ประมูลทุเรียนพันธุ์ชมพูศรี (ผลที่1) จำนวน 1 ผล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จฯ และคณะ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจชมวีดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ (ครั้งที่ 2) ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 20 คน

Continue Readingเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จฯ และคณะ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจชมวีดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ (ครั้งที่ 2) ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จฯ และคณะ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจชมวีดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 20 คน

Continue Readingเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จฯ และคณะ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมตรวจชมวีดิทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 20 คน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร อบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนท์ โดยงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการดังกล่าวอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนท์ และนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ทราบ รวมถึงเป็นการสนองพระราชดำริกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) หลักสูตร อบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนท์ โดยงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการดังกล่าวอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อให้มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนท์ และนำไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนได้ทราบ รวมถึงเป็นการสนองพระราชดำริกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากร ณ อาคารเรือนไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

วันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล นายนพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักช่าง และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยเป็นทุเรียน 4 สายพันธุ์ ดังนี้ ชมพูพาน กบวัดกล้วย กะเทยเนื้อเหลืองและชมพูศรี

Continue Readingวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล นายนพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักช่าง และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ร่วมมอบทุเรียนพื้นเมืองนนทบุรี ให้แก่ผู้ที่ประมูลได้จากกิจกรรมการประมูล “ทุเรียน สร้างสุข” ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยเป็นทุเรียน 4 สายพันธุ์ ดังนี้ ชมพูพาน กบวัดกล้วย กะเทยเนื้อเหลืองและชมพูศรี

วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายนพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้แก่ ทุเรียนสายพันธุ์กบไว จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน และแจ้งผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายนพกร หวังพราย ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้แก่ ทุเรียนสายพันธุ์กบไว จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน และแจ้งผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นําโดย นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้แก่ ทุเรียนสายพันธุ์นกหยิบ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม ทุเรียนสายพันธุ์กบสุวรรณ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม และทุเรียนสายพันธุ์กําปั่นเหลือง จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน และแจ้งผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 12 เมษายน 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด นําโดย นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรี นางปริญดา เชาว์อรัญ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้ดำเนินการตัดทุเรียนในโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ได้แก่ ทุเรียนสายพันธุ์นกหยิบ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม ทุเรียนสายพันธุ์กบสุวรรณ จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.6 กิโลกรัม และทุเรียนสายพันธุ์กําปั่นเหลือง จำนวน 1 ผล น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม และเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวการประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ประจำปี 2555 นายสิงหา เม่งพัด ผู้อํานวยการส่วนการโยธา เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี นําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเป็นการถวายรายงาน และแจ้งผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

เมื่อวันที่ (8 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ อาคารเรือนไทย โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ต้อนรับนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์,นายคำรณ โกมลศุภกิจ เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะศึกษาดูงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 จำนวน 320 คน

Continue Readingเมื่อวันที่ (8 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ อาคารเรือนไทย โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ต้อนรับนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์,นายคำรณ โกมลศุภกิจ เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะศึกษาดูงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 จำนวน 320 คน

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดและนายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ตัดทุเรียนสายพันธ์ุลวงหางสิงห์ จำนวน 4 ผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพและศึกษาสายพันธุ์ทุเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลที่ 1 น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ผลที่ 2 น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม ผลที่ 3 น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัมและผลที่ 4 น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

Continue Readingวันที่ 3 เมษายน 2566 นายสมศักดิ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดและนายสิงหา เม่งพัด ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ตัดทุเรียนสายพันธ์ุลวงหางสิงห์ จำนวน 4 ผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพและศึกษาสายพันธุ์ทุเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลที่ 1 น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ผลที่ 2 น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม ผลที่ 3 น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัมและผลที่ 4 น้ำหนัก 2.1 กิโลกรัม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี