นโยบายและยุทธศาสตร์ / นโยบายการบริหาร

 

นโยบาย 4 ปี พัฒนานครปากเกร็ด

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายวิชัย บรรดาศักดิ์ แถลงต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ 17 ธันวาคม 2555

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกาศให้กระผม นายวิชัย บรรดาศักดิ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนั้น

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด สําหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี เป็นหลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้ง ความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดําเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลนครปากเกร็ดได้เจริญ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทําให้มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก พร้อมกับขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทําให้นครปากเกร็ดมีสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่  มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาทํามาหากินเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย

ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนานครปากเกร็ด ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นนครแห่งความสุขสําหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด สามารถบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้นกระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กําหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน คือ

1. นโยบายเร่งด่วน
2. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

1. นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง

เพื่อพัฒนานครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนํา ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และ ปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ํา เซาะและป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ําในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบําบัดน้ําเสียรวมในพื้นที่ตําบลบ้านใหม่ เพื่อให้เป็นพื้นที่นําร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ําใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี สวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนศรีสมาน และท่าน้ําปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกําลังกาย

การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เร่งรัดการก่อสร้างและดําเนินงานสํานักงานควบคุมสัตว์จรจัด ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงสําหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสําหรับเยาวชนปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงกัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้ง ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความสําคัญต่อการจัดงานประเพณีประจําชาติ และท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสสําคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนบริเวณตลาดเก่าริมน้ําในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง การพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าน้ําปากเกร็ดให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม้น้ําในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทําบุญไหว้พระ

5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างนครปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนน ค.ส.ล. พร้อม วางระบบระบายน้ํา ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สําคัญอย่างชัดเจน รวมทั้ง การติดตั้งกล้อง วงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ นโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความสําเร็จ บรรลุผลสําเร็จดังที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ก็โดยอาศัยนโยบายสําคัญอีก 2 ประการ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนชมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดําเนิงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจํา

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลนครปากเกร็ดว่า การกําหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กระผมและคณะผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะพัฒนานครปากเกร็ดให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบาย และผลบังเกิดในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงต่อประชาชนสืบไป

 

นายวิชัย บรรดาศักดิ์

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด