«« นโยบายและยุทธศาสตร์ / การควบคุมภายใน

 

การควบคุมภายใน

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๙

แบบ ปอ. ๑

แบบ ปอ. ๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๔

ค้นหาข้อมูล🔎