«« แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครปากเกร็ด
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (e-PlanNACC)

รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน (e-PlanNACC)

ค้นหาข้อมูล🔎