«« หน่วยงานของเทศบาล / สำนักการคลัง

 

สำนักการคลัง

ภารกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม กำกับ ดูแลปฏิบัติงานการซื้อและการจ้างงานซ่อมและบำรุงรักษา งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ได้รับอนุมัติ การจัดทำข้อมูลสถิติการคลังของเทศบาล งานรายงานสถิติการคลังประจำปี