«« หน่วยงานของเทศบาล / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ มีภารกิจในการจัดทำแผนด้านสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม บริการสุขาภิบาลชุมชนเมือง ควบคุมเหตุรำคาญสุสานและฌาปนสถาน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ และแหล่งน้ำสาธารณะ ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในเทศบาล บริการตรวจสอบคุณภาพสถานประกอบการ และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด แผงลอย