«« หน่วยงานของเทศบาล / กองการศึกษา

 

กองการศึกษา

ภารกิจ งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ งานพัสดุและงานธุรการทางด้านการศึกษา งานวางแผนและบุคคลและทะเบียนประวัติ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศึกษานอกระบบ งานห้องสมุด งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม