ชุมชนสังคมสงเคราะห์ / ชุมชนเข้มแข็ง

 

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนขึ้น จำนวน 63 ชุมชน เมื่อ ปี 2549 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ประสงค์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนตนเอง เป็นการประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 คน ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนในการดำเนินงานประสานงานติดต่อระหว่างชุมชนและเทศบาล ตามรูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนดังนี้

 
- คณะกรรมการชุมชนชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชน 1 คน และกรรมการชุมชน ไม่เกิน 8 คน
- คณะกรรมการชุมชน อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาได้ตามความเหมาะสม
- ประธานกรรมการชุมชน อาจพิจารณาคัดเลือกกรรมการ 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการ

ปัจจุบันเทศบาลนครปากเกร็ด มีจำนวน 66 ชุมชน (ปี 2549 - 2561)

 1. เป็นผู้นำและเป็นแกนกลางในการพัฒนาชุมชน
 2. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
 3. เสนอแผนงาน โครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกและร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
 5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 6. เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน
 7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการชุมชนย่อย

 1. ศึกษาข้อมูลของชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่จำเป็น
 2. นำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 3. สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน
 4. ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 5. ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงด้วยดีกิจกรรมในฝ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชนย่อย

ฝ่าย หน้าที่ ตัวอย่างกิจกรรม
ปกครอง 1. บำบัดทุกข์บำรุงสุข
2. การดูแลชุมชนให้เป็นไปโดยกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และนโยบายของชาติ
3. การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจใน การปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. การส่งเสริมให้ราษฎรสนใจในการปกครองท้องถิ่น
5. การส่งเสริมความสามัคคีของส่วนรวม
6. การดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎร ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. จัดทำป้ายคำขวัญ ป้ายชื่อชุมชน สถิติ การปกครองต่างๆ
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
3. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ท. และ ส.ส.
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย แก่ประชาชน
5. การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท หรือการประนอมข้อพิพาท
6. การดูแลไฟฟ้าสาธารณะ
7. เผยแพร่ข่าวสารของทาง ราชการ
ป้องกันและรักษา ความสงบ เรียบร้อย 1. ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน
2. ช่วยเหลือดูแลและระมัดระวังในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
3. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. จัดเวรยามป้องกันรักษาความสงบ ภายในชุมชน
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. รณรงค์ลดอบายมุข ลดอาชญากรรม
4. รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
คลัง 1. มีหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง และทรัพย์สินของชุมชน
2. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. จัดทำบัญชีรับ - จ่ายของชุมชน
2. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือ สหกรณ์ชุมชน
3. จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
4. กระตุ้นเร่งเร้าให้ประชาชนเห็นถึง ประโยชน์ของการ เสียภาษี
5. สำรวจข้อมูลที่ดิน โรงเรียน ป้ายและร้านค้าเพื่อการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาล
6. จัดหารายได้เข้าชุมชน
สวัสดิการสังคม 1. งานสวัสดิการสังคมของราษฎร
2. การสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่ สามารถช่วยตัวเองได้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
3. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. สำรวจคนยากจนในชุมชน
2. มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ คนยากจนเดือดร้อน
3. จัดหาสนามเด็กเล่น
4. จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อน ใจในชุมชน
5. สำรวจจัดทำทะเบียนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
สาธารณสุข 1. การรักษาพยาบาล
2. การสุขาภิบาล
3. การวางแผนครอบครัว
4. การป้องกันโรค
5. การรักษาและป้องกันอันตราย จากภาวะแวดล้อม ของชุมชน
6. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
7. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. จัดให้มีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
3. ประชาสัมพันธ์ชักชวน ให้ประชาชนวางแผนครอบครัว
4. ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ
6. จัดหาถังขยะไว้ในชุมชน
7. สร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ฝ่ายพัฒนา 1. การวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีพในชุมชน
2. การขอความช่วยเหลือจากหน่วย ราชการและเอกชนตามที่เห็นสมควร
3. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
4. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการชุมชนมอบหมาย
1. สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่พัฒนาชุมชน
2. สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน ภายในชุมชน
3. จัดหาที่ประชุมชุมชน เช่น ที่ทำการชุมชน ศาลาประชาคม
4. ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรอง เช่น จักสาน ทำดอกไม้ จากกระดาษ และอื่น ๆ ที่ เหมาะสมกับชุมชน
การศึกษา 1. การศึกษา
2. การลูกเสือ
3. กิจกรรมเยาวชน
4. กิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม
5. การกีฬา
6. การพักผ่อนหย่อนใจ
7. งานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย
1. สำรวจเด็กในวัยเรียน
2. จัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน
3. พัฒนาวัด โรงเรียน ศาสนสถาน
4. สร้างที่อ่านหนังสือประจำชุมชน
5. จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6. ส่งเสริมการละเล่นพื้นเมือง
7. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
8. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
9. ส่งเสริมศีลธรรมรายชื่อประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 66 ชุมชน

 

รายชื่อและสถานที่ติดต่อประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ชุมชน ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1. ปากเกร็ดร่วมใจ 1 นายอุดม ศรีปัดถา 145/12 ม.1 ต.ปากเกร็ด 08-0755-8181  
2. ปากเกร็ดร่วมใจ 2 นายปัญญา เอกนาวากิจ 93/1 ม.2 ต.ปากเกร็ด 08-1753-9007 / 08-9688-1991  
3. ปากเกร็ดร่วมใจ 3 นายสุเทพ แก้วพลอย 69/1 ม.3 ต.ปากเกร็ด 08-1945-3955  
4. ปากเกร็ดร่วมใจ 4 นายสุวิทย์ ภิรมยาภรณ์ 64/32 ม.4 ต.ปากเกร็ด 09-4558-8119  
5. ปากเกร็ดร่วมใจ 5 นางจารุวรรณ คงเจริญสุข 76/122 ม.5 ต.ปากเกร็ด 02-584-3874  
6. ปากเกร็ดร่วมใจ 6 นายธวัช ขันรุ่ง 67/55 ม.5 ซ.ขจรเนติยุทธ ต.ปากเกร็ด 08-9967-4522  
7. ปากเกร็ดร่วมใจ 7 นายสุรี  บัวหลาด 27/5 ม.5 ต.ปากเกร็ด 08-6570-7578  
8. ปากเกร็ดร่วมใจ 8 นางสาวประภัสสร กันทะวงค์ 121/187 ม.5 ต.ปากเกร็ด 08-1937-1168  
9. ปากเกร็ดร่วมใจ 9 นายธำรงค์ จันทร์สุกรี 99/103 ม.5 ต.ปากเกร็ด 08-6538-4138 / 02-960-9083  
10. ปากเกร็ดร่วมใจ 10 นางสาวสุดชาดา บุญจันทร์ 43/106 ม.6 ต.ปากเกร็ด (หมู่บ้านยูงทองธานี) 02-960-9500 / 08-1170-3281  
11. สี่ไชยทอง นางสาวภัทรา พลภักดี 25/368 ม.6 ต.บางตลาด 08-6377-0629 / 08-7978-6126  
12. สายลม นางกนกวรรณ  อินทรกนก 125/130 ม.5 ต.ปากเกร็ด 08-5048-0099 
13. การเคหะ นางนาถลดา  ชูรักษ์ 126/1323 ม.5 ต.ปากเกร็ด 09-2738-7711 
14. สรานนท์       นิติบุคคล
15. บางตลาดพัฒนา 1 นางปุณณภา โห้เฉี่อย 58/2 ม.1 ต.บางตลาด 06-2457-8935  
16. บางตลาดพัฒนา 2 นายอุษณากร ศุภมิตรธัญญากร 187/80 ม.2 ต.บางตลาด 08-1844-1087  
17. บางตลาดพัฒนา 3 นายสานิตย์ ชุมโคกกรวด 54/58 ม.2 ต.บางตลาด 08-1847-7377 / 02-584-4227  
18. บางตลาดพัฒนา 4 นางสาวอมิเนาะ ลามอ 73 ม.3 ต.บางตลาด 08-6607-9014  
19. บางตลาดพัฒนา 5 นางสาวศรีสวาท ป๊อกเทิ่ง 26 ม.4 ต.บางตลาด (หมู่บ้านยิ่งรวย) 09-5975-4680 / 08-3882-6973  
20. บางตลาดพัฒนา 6 นางลำใย ไทยล้วน 78/43 ม.6 ต.บางตลาด 02-962-0613 / 08-6093-2295  
21. บางตลาดพัฒนา 7 นางศรีสุข ขุ้ยศร 184/60 ม.7 ต.บางตลาด 08-1805-1124  
22. บางตลาดพัฒนา 8 นางสาวอิศญาณ์  ชมภูกลาง 43/60 ม.8 ต.บางตลาด 08-1988-3511  
23. บางตลาดพัฒนา 9 นางสาวยุพา ลามอ 9/1 ม.10 ต.บางตลาด 08-0968-3989 / 09-6003-5921  
24. บางตลาดพัฒนา 10 นางลินาภรณ์ บุญมาก 199/162 ม.1 ต.บางตลาด 09-4362-7096  
25. บางตลาดพัฒนา 11 นางอนงค์ จินดารัตน์ 35/165 ม.8 ต.บางตลาด 08-1560-7244  
26. พบสุข นายเสริมศักดิ์ แตงอ่อน 75/168 ม.3 ต.บางตลาด 08-2681-5978 / 09-2268-4094  
27. สวัสดิการ กทม. นายพิสิษฐ โชติชนาวงษ์ 49/767 ม.2 ต.บางตลาด 08-1560-9746 / 02-584-4309  
28. ประชาชื่น นายทรงศักดิ์ จันทโชติ 5/1142 ม.10 ต.บางตลาด 08-9760-2334  
29. ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 นางสุขศรี เดชฤดี 5/399 ม.9 ต.บางตลาด 08-1336-7746  
30. กฤษดานคร นางชุติมา ดวงประเสริฐศรี 53/510 ม.5 ต.บางตลาด 08-9111-9115  
31. พงศ์ธรรมนิเวศน์ นายเมี้ยน เยี้ยะปุย 28/54 ม.4 ต.บางตลาด 09-6087-4735 / 08-9087-3846  
32. บางพูดสามัคคี 1 นายประสาท สีใส 16/10 ม.2 ต.บางพูด 08-6609-4049 / 08-5448-2216/ 02-963-1165  
33. บางพูดสามัคคี 2 นายประเสริฐ ภิญโญรัตนโชติ 29 ม.4 ต.บางพูด 06-5206-1811 / 06-3530-6898  
34. บางพูดสามัคคี 3 นางอารีย์ จินตนวิศิษฐ 11 ม.7 ต.บางพูด 08-9514-5600 / 02-962-8288  
35. บางพูดสามัคคี 4 นางสุวรรณี อุดมทรัพย์ 46/1 ม.7 ต.บางพูด 08-4667-1338  
36. บางพูดสามัคคี 5 นางเบญจวรรณ จันทร์แดง 56 ม.8 ต.บางพูด 02-964-6022 / 08-9182-4741  
37. บางพูดสามัคคี 6 นายเมียวซัน แซ่ฮ่อ 43/163 ม.3 ต.บางพูด 08-1807-6132  
38. บางพูดสามัคคี 7 นายทองใบ  ลาบุญ 101/30 ม.8 ต.บางพูด 08-6248-9986  
39. บางพูดสามัคคี 8 นายธนากิต  วรรณศิริ 1/37 ม.9 ต.บางพูด 08-6471-5882
40. บางพูดสามัคคี 9 นางอาภารัตน์ ครองบุญ 125/135 ม.เดอะคอนเนคลานทอง ม.8 ต.บางพูด 08-1493-1945 / 02-960-0039  
41. บางพูดสามัคคี 10  
42. บางพูดสามัคคี 11 นางกฤษณา  เสริฐสอน 27/1 ม.1 ต.บางพูด 09-6364-4145  
43. บางพูดสามัคคี 12 นางสุชานันท์ มหรรสุขเจริญ 18/1062 ม.5 ต.บางพูด 08-1840-8533  
44. เสริมสุขนคร นางวิไลวรรณ คลังเงิน 39/145 ม.3 ต.บางพูด 02-584-3627, 08-9989-8305  
45. ลานทอง นายวัฒนา กรณ์เกษม 100/234 ม.8 ต.บางพูด 08-9811-1437  
46. ปากเกร็ดวิลเลจ นายอุเทิน พิมพะไชย์ 43/181 ม.8 ต.บางพูด 08-6770-8449 /02-583-0805  
47. ไทยสมุทร นายณรงค์เศรษฐ์ แจ้งแสง  99/336 ม.8 ต.บางพูด 08-6058-3555   
48. สหกรณ์ 3 นายโกสิน ชาญเลิศ 44/25 ม.9 ต.บางพูด 08-7374-5677  
49. ราชพฤกษ์ นางสมใจ พร้อมญาติ 18/109 ม.5 ต.บางพูด 08-7075-7846, 06-1625-4231  
50. วัดกู้ - มติชน นายสมชาย เที่ยงอ่ำ 21/1 ม.5 ต.บางพูด 08-3981-7772  
51. บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 นายสั่ง ฟักแป้น 69/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ 08-7824-1450, 02-961-4889  
52. บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 นางอรพร กลิ่นจันทร์ 1/8 ม.2 ต.บ้านใหม่ 08-9123-7810, 02-961-5193  
53. บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 นางสุมิตรา จันทร์เพ็ญ 102 ม.3 ต.บ้านใหม่ 08-1819-8156, 02-584-4134  
54. บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 นางบุญทิ้ง ทองมา 8 ม.4 ต.บ้านใหม่ 08-6085-2838, 02-583-9030  
55. บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 นางนิตดาวัลย์ คงสมบูรณ์ 9/244 ม.5 ต.บ้านใหม่ 02-583-6641, 08-5120-4936  
56. บ้านใหม่สมานฉันท์ 6 นางสุนทรี พฤฒิสาร 48/74 ม.6 ต.บ้านใหม่ 02-980-9729, 08-5154-8065  
57. บ้านใหม่สมานฉันท์ 7 พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ โภชฌงค์ 14-102 ม.5 ต.บ้านใหม่ 08-1561-7755  
58. บ้านใหม่สมานฉันท์ 8  นางสาวศรีประไพ  แก้วเชียงหวาง 77/42 ม.5 ต.บ้านใหม่  08-6327-4854
59. มิตรประชา นางรัชนี  โชติการ 53/689 ม.3 ต.บ้านใหม่ 08-7074-1488  
60. ดวงแก้ว นายสิวโรจน์  แก้วพา 77/23 ม.1 ต.บ้านใหม่ 09-7290-9099  
61. คลองเกลือเอื้ออารี 1 นางจันทนา ประวาลปัทม์กุล 32/486 ม.1 ต.คลองเกลือ  08-9896-3775  
62. คลองเกลือเอื้ออารี 2 นายประคอง วงษ์สุทิน 51/4 ม.2 ต.คลองเกลือ 02-574-5037/08-6081-7273  
63. คลองเกลือเอื้ออารี 3       ประธานชุมชนขอลาออก
64. คลองเกลือเอื้ออารี 4 นางดวงพร อันแสน 62/69 ม.4 ต.คลองเกลือ  08-9498-1188   
65. คลองเกลือเอื้ออารี 5 นายประดิษฐ์ เติมเจิม 44/4 ม.1 ต.คลองเกลือ 02-980-9956 / 09-8476-6625  
66. โรงเรียนทหารขนส่ง ร้อยเอกสมชาย แก่นวงศ์ 124/2 ม.5 ต.บ้านใหม่ 08-7106-2030  

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ประวัติความเป็นมา

ด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองแห่งชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนโดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อนำมาพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำเป็นที่เร่งด่วน รวมทั้งใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเพื่อให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบ และบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต

เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนชุมชนเมืองขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการเปิด"เวทีชาวบ้าน" ให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อเลือกสรรคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองแต่ละชุมชน ชุมชนละ 9 -15 คน เพื่อจะเป็นตัวแทนของชุมชนในเข้ามาบริหารจัดการเงินกองทุน และออกกฎ ระเบียบ เงื่อนไข กองทุนของตนเอง

ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ มีจำนวน 39 กองทุน และมีคณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองทุนชุมชนเมือง ( กองทุน 1 ล้านบาท )
หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนชุมชน สามารถติดต่อสมัครได้ที่คณะกรรมการกองทุนชุมชนของท่าน

 

รายชื่อกองทุน และประธานกรรมการกองทุนชุมชนเมือง จำนวน 39 กองทุน ปี พ.ศ. 2551 เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ลำดับที่
กองทุนชุมชน
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
1
คลองเกลือเอื้ออารี 1 นางศิริพร พิลึก 32/509 ม.1 ต.คลองเกลือ 08-1803-5151
2
คลองเกลือเอื้ออารี 2 นายประคอง วงษ์สุทิน 51/4 ม.2 ต.คลองเกลือ 08-4644-2650
3
คลองเกลือเอื้ออารี 3 ดร.ชวลิต ทิสยากร 96/68 เมืองทอง 3/4 08-1755-5309
4
คลองเกลือเอื้ออารี 4 นายสุเทพ ทองหล่อ 62 ม.4 ต.คลองเกลือ 08-9801-0035
5
บ้านใหม่สมานฉันท์ 1 นายสั่ง ฟักแป้น 69/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ 08-7824-1450
6
บ้านใหม่สมานฉันท์ 2 ร.ต.ภุชงค์ บุณธรรม 16/5 ม.2 ต.บ้านใหม่ 08-1889-0843
7
บ้านใหม่สมานฉันท์ 3 นายวิเชียร สมสุข 46/10 ม.3 ต.บ้านใหม่ 08-7005-2312
8
บ้านใหม่สมานฉันท์ 4 นายประสิทธิ์ บุญเลิศ 53/842 ม.3 ต.บ้านใหม่ 08-1630-6141
9
บ้านใหม่สมานฉันท์ 5 นายสุรินทร์ ทองมา 8 ม.4 ต.บ้านใหม่ 08-1659-2902
10
บ้านใหม่สมานฉันท์ 6 นางเมธินี วุฒิกร 25/218 ม.5 ต.บ้านใหม่ 08-3701-8095
11
บ้านใหม่สมานฉันท์ 7 นางสมสมัย อุดมดี 11/60 ม.3 อาคาร T9 เมืองทอง 08-4450-9593
12
บางพูดสามัคคี 1 นายวิถี วงษ์เพชร 36/2 ม.2 ต.บางพูด 08-1874-3916
13
บางพูดสามัคคี 2 นายประเสริฐ ภิญโญรัตนโชติ 29 ม.4 ต.บางพูด 08-9315-0822
14
บางพูดสามัคคี 3 นายสรพล ศรวิเศษ 75/21 ม.5 ต.บางพูด 08-1613-7417
15
บางพูดสามัคคี 4 นางจินดา ทิพวรรณ 30/1 ม.7 ต.บางพูด 08-1347-5551
16
บางพูดสามัคคี 5 นายธนนันท์ ฉาบพลอย 32/18 ม.5 ต.บางพูด 08-7007-2027
17
บางพูดสามัคคี 6 น.ท.สมศักดิ์ เจริญวัย 100/541 ม.8 ต.บางพูด 08-5057-8828
18
บางพูดสามัคคี 7 นายเสรี ส่งสังฆชัยกุล 43/199 ม.8 ต.บางพูด 08-1771-5636
19
บางพูดสามัคคี 8 นายอมเรศ โศภนะศุกร์ 99/115 ม.8 ต.บางพูด 08-6526-8949
20
บางพูดสามัคคี 9 ด.ต.ราม รุ่งแสง 30/28 ม.9 ต.บางพูด 08-6976-3680
21
เตาอิฐ นายสมบัติ เต๊ะอั้น 21/6 ม.6 ต.บางพูด 08-9027-5755
22
วัดหงษ์ทอง นางปราณี เที่ยงพัฒน์ 37/35 ม.3 ต.บางพูด 08-7055-8089
23
ปากเกร็ดร่วมใจ 1 นายธวัชชัย กฤษณัมพก 71/1 ม.1 ต.ปากเกร็ด 08-6992-2845
24
ปากเกร็ดร่วมใจ 2 นายมนัส พนมเวศน์ 131/14 ม.2 ต.ปากเกร็ด 02-583-7890
25
ปากเกร็ดร่วมใจ 3 นายอรุณ แข่งขัน 137/76 ม.3 ต.ปากเกร็ด 08-9925-9522
26
ปากเกร็ดร่วมใจ 4 รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร 223/54 ม.4 ต.ปากเกร็ด 08-1806-1401
27
ปากเกร็ดร่วมใจ 5 นายเผื่อน พูลทอง 95/12 ม.5 ต.ปากเกร็ด 02-583-7907
28
ปากเกร็ดร่วมใจ 6 นางวิไล จันทรง 67/402 ม.5 ต.ปากเกร็ด 08-6570-7442
29
ปากเกร็ดร่วมใจ 7 นายอนันต์ บริวารพิทักษ์ 126/729 ม.5 ต.ปากเกร็ด 08-1323-6227
30
บางตลาดพัฒนา 1 นางสุมลมาลย์ สื่อประสาร 88 ม.1 ต.บางตลาด 08-6017-8589
31
บางตลาดพัฒนา 2 นายกฤษฎา อินทวิเศษ 200/1004 ม. ต.บางตลาด 08-5108-4004
32
บางตลาดพัฒนา 3 พ.ต.อ.วิรัตน์ บุณยรัตกลิน 49/1041 สำนักงานม.สวัสดิการกทม. 08-1874-1898
33
บางตลาดพัฒนา 4 นายสัญชัย ชาติเชื้อ 65 ม.3 ต.บางตลาด 02-960-3265
34
บางตลาดพัฒนา 5 นางสุพิมล ธนะไพบูลย์ 31/5 ม.4 ต.บางตลาด 08-1420-5959
35
บางตลาดพัฒนา 6 นายวสุ อินทร์แก้ว 53/555 ม.5 ต.บางตลาด 02-503-1650
36
บางตลาดพัฒนา 7 นางสาวดวงจันทร์ รัศมีจันทร์ 25/63 ม.6 ต.บางตลาด 08-9115-4266
37
บางตลาดพัฒนา 8 นายสุนทร ทวีโชค 187/7 ม.7 ต.บางตลาด 08-1833-6875
38
บางตลาดพัฒนา 9 นางพิมพรรณ ประดิษฐ์เกตุ 5/268 ม.9 ต.บางตลาด 08-5988-5272
39
บางตลาดพัฒนา 10 นางกัณฐิกาสิณีย์ ศาสนภักดี 5/1014 ม.10 ต.บางตลาด 08-1454-0451

 

กิจกรรมต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในด้านการสงเคราะห์เรื่องต่าง ๆกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 • การจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชน
 • การจัดกิจกรรม WALK RALLY เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

 

ค้นหาข้อมูล🔎