บริการประชาชน / สถานบริการแพทย์แผนไทย

สถานบริการแพทย์แผนไทย


รัฐบาลได้มีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 และได้ผลักดันให้มีการพัฒนาการแพทย์แผนไทยไว้ในแผนพัฒนาฯ อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการใช้การแพทย์แผนไทยเพื่อลดการใช้ยาที่ฟุ่มเฟือยและเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม และสนับสนุนการรักษาแบบแผนไทยเข้ากับระบบการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งการให้นโยบายในการพัฒนาการวิจัยไปสู่ ยาสมุนไพร การอบรมแพทย์แผนไทย การใช้ยาสมุนไพร และแพทย์แผนไทยอย่างเป็นทางการ

สถานบริการแพทย์แผนไทย นับว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการบริการเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูและรักษาสุขภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ยา และเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการนวดแผนไทย จากโครงการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย โดยเทศบาลจัดฝึกอบรมให้นั้น

ดังนั้น กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการแพทย์แผนไทยในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวและสนับสนุนให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย จึงได้เปิดบริการ "สถานบริการการแพทย์แผนไทย เทศบาลนครปากเกร็ด" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เลขที่ 1 หมู่ 2 ซอยพระอินทร์ 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อัตราค่าบริการ


นวดตัวเพื่อสุขภาพ 150 บาท : 1 ชั่วโมง 30 นาที
นวดตัวเพื่อรักษา 200 บาท : 1 ชั่วโมง 30 นาที
นวด คอ บ่า ไหล่ 60 บาท : 30 นาที
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 100 บาท : 1 ชั่วโมง
นวดประคบ 250 บาท : 1 ชั่วโมง 30 นาที

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
ผู้นวดโดย ชมรมนวดแผนไทย เทศบาลนครปากเกร็ด ผ่านการรับรองหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทย และรับประกาศนียบัตร จากสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดเวลา โทร. 0 2584 4302

ค้นหาข้อมูล🔎