บริการประชาชน / ท่อระบายน้ำอุดตัน

ท่อระบายน้ำอุดตัน


รับแจ้ง


- ท่อระบายน้ำสาธารณะอุดตัน น้ำท่วมขัง
- ขุดลอกคูคลองสาธารณะ
- น้ำท่วมผิวจราจร / ฝาท่อระบายน้ำชำรุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่.....สำนักการช่าง โทร.02-9609704-14 ต่อ 821 , 1132

ค้นหาข้อมูล🔎