บริการประชาชน / การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด

การแจ้งเหตุสุนัขจรจัด


รับแจ้ง

พบสุนัขจรจัดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถยื่นคำร้องเพื่อจับสุนัขจรจัด โดยระบุสถานที่และรายละเอียดให้ชัดเจน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.0 2960 9704 - 14 ต่อ 409

ค้นหาข้อมูล🔎