«« ดาวน์โหลด / บุคคลทั่วไป

 

แบบคำขอลงทะเบียนสวัสดิการ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารอื่นๆ

• แบบคำร้องการบริจาค
หนังสือมอบอำนาจ
ใบคำร้องทั่วไป(การแจ้งห้องเช่าว่างและการยื่นผ่อนผันชำระภาษี สามารถยื่นผ่านทาง E-mail โดยกรอกรายละเอียดในใบคำร้องทั่วไปให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง โทร.02-9609704-14 ต่อ 321
แบบคำขอต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายเก่า)
ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะยาว
แบบคำขอรับใบอนุญาต ให้จัดตั้งตลาด
การขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ด
ใบคำร้องทั่วไป
ใบคำร้องทั่วไป(ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด
ใบสมัครฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
แบบคำขอรับใบอนุญาติ/หนังสือรับรองการแจ้ง(รายใหม๋)

เอกสารสำนักการคลัง

• แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารคำร้องขออนุญาตเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิง สำนักการช่าง โทร.02-9609704-14 ต่อ 817, 827

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.น๑)
ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ (แบบ ธพ.น๒)
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (แบบ ธพ.น๓)
ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (แบบ ธพ.น๔)

เอกสารงานทะเบียนราษฎร (โทร. 02-9609704-14 ต่อ 115 - 117)

• หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการ 

เอกสารงานสำนักการช่าง (โทร.02-9609704-14 ต่อ 826)

คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถฯ (แบบ ข.4)
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
ใบขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ ข.5)
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
ใบขออนุญาตเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิง
ใบอนุญาตขุดถมดิน
แบบฟอร์มขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (มาตรา 32 ทวิ)
หนังสือยินยอมยกให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใบขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานฯ (แบบ น.5, น.6, น.7 และ น.8)
หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (มาตรา39 ทวิ)
รวมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4)
ระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.8)
หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน
ทะเบียนตรวจแบบสำนักการช่าง
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ ข.6)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสำนักการช่างในการตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม / สถาปัตยกรรมควบคุม
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ (แบบ ข.1)

ค้นหาข้อมูล🔎