โครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 3 สำนัก 5 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

สำนัก/กอง จำนวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม(คน)
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น รวม
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  
ปลัดเทศบาล/รองปลัด - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - 4
สำนักปลัดเทศบาล 2 3 - 9 8 1 - 2 1 - - - - 26 - 9 1 82 39 157
สำนักการคลัง - 7 - 6 8 - - 3 3 - - - - 27 - 4 - 58 38 127
สำนักการช่าง 2 11 3 3 6 1 - 6 1 1 - - - 34 - 12 - 93 106 245
กองการสารณสุขฯ 2 3 - 12 5 4 - 2 1 - - - - 29 - 22 - 58 331 440
กองการวิชาการและแผนงาน 1 - - 6 8 2 - 3 1 - - - - 21 - 1 - 20 1 43
กองการศึกษา 1 - - 14 4 - - 2 - - - - - 21 80 2 - 71 41 215
กองสวัสดิการสังคม 1 2 - 4 5 - - 3 - - - - - 15 - - - 11 - 26
กองทะเบียนราษฏรฯ 2 5 - 5 8 - - 1 - - - - - 21 - - - 13 - 34
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
รวม 11 31 3 59 52 8 0 22 7 1 0 2 2 198 80 50 1 407 556 1,292

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ต่ำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม (กรอบ+มีตัว) หมายเหตุมีตัว ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย/ครู ผู้ดูแลเด็ก
คส.4 คส.3 คส.3 คส.2 คส.4 คส.3 คส.2 คส.1
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด 1
 1 - - 10 8 14 55 42 13
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116
นครปากเกร็ด 2
1 - 1 6 7 8 28 25 3
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์ วิทยา)
นครปากเกร็ด 3
 - 1  - 4 4 13 12 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 14 1 17 15 2
รวม 2 1 - 1 - 16 19 40 15  113 94 19

ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : กองการศึกษา


• โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
• ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาล แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้าง
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฝ่ายสถิติการคลัง
• โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
• กรอบโครงสร้างเทศบาลนครปากเกร็ด(พนักงานเทศบาล ปี ๒๕๖๐)