โครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างทางการเมือง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในพื้นที่ ในทางการเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จึงประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 คน

ในส่วนของพนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ฝ่ายข้าราชการประจำ มี “ปลัดเทศบาล” เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาล และควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โครงสร้างการบริหารงาน ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย ส่วนราชการ จำนวน 3 สำนัก 6 กอง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

 

สำนัก/กอง จำนวนพนักงานเทศบาลแยกตามระดับ

พนักงานครู

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น (คน)
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างรวม
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น รวม
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  
ปลัดเทศบาล/รองปลัด - - - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - - - 4
สำนักปลัดเทศบาล 7 - 2 10 11 - - 2 1 - - - - 33 - 7 - - -

112

152

สำนักคลัง 5 5 2 4 9 - - 3 2 1 - - - 31 - 3 - - - 96 130
สำนักช่าง 6 6 3 10 4 1 1 5 3 1 - - - 40 - 12 - - - 191 243
กองสาธารณสุขฯ 6 1 1 11 8 1 - 2 - - - - - 30 - 12 - - - 330 372
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1 1 - 11 5 1 - - 4 - - - - 23 - 1 - - - 24 48
กองการศึกษา - - 12 2 - - 3 - - - - - 18 - 1 - - - 113 132
กองสวัสดิการสังคม 1 2 - 5 4 - - 4 1 - - - - 17 - - - - - 9 26
กองทะเบียนราษฏรฯ 1 2 3 3 11 - - 2 1 - - - - 23 - - - - - 14 37
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1
รวม 28 17 11 67 54 3 1 21 12 2 - 2 2 220 - 36 - - - 889 1,145

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

 

ตารางแสดงอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลแยกตามวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ต่ำแหน่ง/วิทยฐานะ รวม (กรอบ+มีตัว) หมายเหตุมีตัว ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย/ครู ผู้ดูแลเด็ก
คศ.4 คศ.3 คศ.3 คศ.1 คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1
โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
นครปากเกร็ด 1
 - - 1 1 7 17 9 8 55 43 12
โรงเรียนผาสุกมณีจักร มิตรภาพที่ 116
นครปากเกร็ด 2
1 - 1 0 1 7 10 3 1 34 24 10
โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์ วิทยา)
นครปากเกร็ด 3
 - - - - - 2 5 2 - 13 9 4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 7 7 - 18 14 4
รวม 1 - 2 1 1 16 39 21 9 120 90 30

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : กองการศึกษา


• โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
• ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาล แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• อัตรากำลังพนักงานเทศบาลที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
• อัตรากำลังพนักงานจ้าง
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
• การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฝ่ายสถิติการคลัง
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
กรอบโครงสร้างเทศบาลนครปากเกร็ด(พนักงานเทศบาล ปี ๒๕๖๐)
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖   UPDATE !!
 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด           UPDATE !!
• การเเบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี    UPDATE !!
• แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564
• รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2564

 

 

ค้นหาข้อมูล🔎