เกี่ยวกับเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
Card image cap

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นายสุทร บุญสิริชูโต

 

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นางปริญดา เชาว์อรัญ

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นางสาวพนารี กิมฮู้

Card image cap

รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

 

นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

(ว่าง)

Card image cap

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

 

นายนพกร หวังพราย

Card image cap

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

นางสาวเพชรดา เวชศรี

 

Card image cap

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

 

นางดวงจันทร์ ทองกระสัน

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

(ว่าง)

Card image cap

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

(ว่าง)

 

Card image cap

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

ว่าง

Card image cap

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางนลินา หวังพราย