สถานการณ์โควิด-19 และช่องทางการสื่อสาร

 »» โควิด-19 

"ไทยรู้สู้โควิด" ช่องทางการสื่อสาร จากกระทรวงสาธารณสุข"

• ช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

 

LINE : กระทรวงสาธารณสุข

 

TWITTER : กระทรวงสาธารณสุข

 

FACEBOOK : กระทรวงสาธารณสุข

 

TIKTOK : กระทรวงสาธารณสุข


FACEBOOK : ศูนย์โควิดนนทบุรี

สถานการณ์โควิด-19 รายวัน

 

FACEBOOK : ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

Web 2 red trash 2 icon - Free web 2 red trash icons - Web 2 red icon set

ถังสีแดง

สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว.

 

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana”

​​

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

• ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

  1. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อการแก้ไข ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ไฟล์รวม) 
  2. แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดความตามมาตรา ๙ ฯ (ฉ.๒) 
  3. แบบฟอร์ม หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกเคหะสถาน,
    คำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน,
    แบบรับรองคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน
     

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)  

 อธิบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ ๓ ผู้ที่ได้รับยกเว้นเคอร์ฟิว Curfew 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ 

? แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน 

? แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป แบบ ๓ (ถ้าจำเป็น)  

? แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต แบบ ๔ 

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)  เรื่องการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)  เรื่องการผ่อนคลายเปิดสถานที่เพิ่มเติม 

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘)  ขยายระยะเวลาฯ    new!!  

หนังสือสั่งการ / มติคณะรัฐมนตรี

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันการระบาด โควิด-19   (*ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คโฆษกนายกรัฐมนตรี  #โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม)
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓

• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓  

 • คำแนะนำกรมอนามัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (COVID-19)    new!! 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 

เฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศภายหลังพ้นจาการกักตัว มท-0230-ว4906 21-ส.ค.-63  

แจ้ง-ผวจ.-เรื่อง-ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉิน-คราวที่-5  มท-0230-ว4754-ลว.-28-ส.ค.-63  

• แจ้ง-ผวจ.-เรื่อง-ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถาณการณ์ฉุกเฉิน-คราวที่-5  มท-0230-ว4754-ลว.-28-ส.ค.-63  

ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรคนา 2019 (COVID-19) (ศบค.มท.) 30 ธ.ค. 63 

• การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ฯ (ศบค.มท.) 30 ม.ค. 64    new!!  

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๔๘/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๒/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๖/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๗/๒๕๖๓)  (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๐๙/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

คำสั่งตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๖๒/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๘๘/๒๕๖๓)   (เพื่อยกเลิก 3 คำสั่ง ข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติม) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๗๔/๒๕๖๓)   

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๓)

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๒/๒๕๖๓)   

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๐ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓) (เพื่อแก้ไข คำสั่งทั้ง ๙ ฉบับ ข้างต้น)

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๑ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๐๔/๒๕๖๓) แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๘๓/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๓) การลงทะเบียนติดตามบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๓) ่อนปรนเปิดเพิ่มอีก 17 สถานที่ ระยะที่ 3

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๖๙๑/๒๕๖๓) ปิด 6 สถานที่ และ ่อนปรนเปิด 12 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๓) เปิดเพิ่ม 7 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๔๙๙/๒๕๖๓) ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการระบาด ในกรณีพบผู้ติดเชื้อในฑัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๗๐๘/๒๕๖๓) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมฯ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๗๐๘/๒๕๖๓) สั่งปิดวัดเล่งเน่ยยี่ ๒

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๘๗๔/๒๕๖๓) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๙๕๐/๒๕๖๓) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นนทบุรี  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๗  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๖/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๘  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๖/๒๕๖๔) สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒๙  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๒๖๐/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๐  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๒/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๑  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๔๗/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๒  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕๒๐/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๓  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๕๔๘/๒๕๖๔) สั่งเปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๔  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๘๑/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๕  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๑๙/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓๖  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๔) สั่งปิดบางสถานที่ และ ข้อปฏิบัติ  new!!

 ---------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๑)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๓) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๔) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาคเอกชน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่๕) การดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุ และ การดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 : ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 : ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มดื่มสุรา ให้ร้านอาหารที่จัดพักคอยสำหรับผู้สั่งอาหารและให้ผู้ประกอบการตลาดทุกประเภทเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 : การห้ามชุมนุม 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 5 : การใช้ลิฟท์ในอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 : การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 7 : การจัดแสดงดนตรีหรือกีฬา ที่มีกิจกรรมรวมกลุ่ม

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 8 : เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การมอบหมายภารกิจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จังหวัดนนทบุรี 

แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของจังหวัดนนทบุรี new!! 

• ประกาศขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 หรือโควิด-19 new!! 

 ---------------------------------------------------------------------------

 • การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

 • คำสั่ง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้ 

 • ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์โควิดฯ มท.) 

 • กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองบุคคล ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี - ๗ ม.ค. ๖๔  

 • กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองบุคคล ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง) - ๘ ม.ค. ๖๔  new!! 

 • ลงทะเบียนเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดนนทบุรี new!! 

 • แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด ตามมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ฉบับปรับปรุง) new!! 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙

• แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  new!! 

เอกสารและคู่มือ(เทศบาลฯ)

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  new!! 

แผนดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  new!! 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

 

เอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 ภาษา (COVID-19_3 language) (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

• (คาดการณ์)การระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธี หนีโควิด-19 (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

• สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับชาวเมียนมา New!!!

ค้นหาข้อมูล🔎