สถานการณ์โควิด-19 และช่องทางการสื่อสาร

 »» โควิด-19 

"ไทยรู้สู้โควิด" ช่องทางการสื่อสาร จากกระทรวงสาธารณสุข"

 

• 4 ช่องทางการสื่อสารเพื่อติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

 

 

LINE : กระทรวงสาธารณสุข

TWITTER : กระทรวงสาธารณสุข

 

 

FACEBOOK : กระทรวงสาธารณสุข

TIKTOK : กระทรวงสาธารณสุข


สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

มี่นาคม เมษายน พฤษภาคม
• วันที่ 17 มีนาคม 2563
• วันที่ 18 มีนาคม 2563
• วันที่ 19 มีนาคม 2563
• วันที่ 20 มีนาคม 2563
• วันที่ 21 มีนาคม 2563
• วันที่ 22 มีนาคม 2563
• วันที่ 23 มีนาคม 2563
• วันที่ 24 มีนาคม 2563
 วันที่ 25 มีนาคม 2563
• วันที่ 26 มีนาคม 2563
• วันที่ 27 มีนาคม 2563
 วันที่ 28 มีนาคม 2563 
• วันที่ 29 มีนาคม 2563 
• วันที่ 30 มีนาคม 2563 
• วันที่ 31 มีนาคม 2563  
• วันที่ 1 เมษายน 2563 
• วันที่ 2 เมษายน 2563  
• วันที่ 3 เมษายน 2563
• วันที่ 4 เมษายน 2563   
• วันที่ 5 เมษายน 2563  
• วันที่ 6 เมษายน 2563 
• วันที่ 7 เมษายน 2563 
• วันที่ 8 เมษายน 2563 
• วันที่ 9 เมษายน 2563 
• วันที่ 10 เมษายน 2563 
วันที่ 11 เมษายน 2563
วันที่ 12 เมษายน 2563 
วันที่ 13 เมษายน 2563 
วันที่ 14 เมษายน 2563
วันที่ 15 เมษายน 2563 
วันที่ 16 เมษายน 2563
วันที่ 17 เมษายน 2563
วันที่ 18 เมษายน 2563
วันที่ 19 เมษายน 2563
วันที่ 20 เมษายน 2563
วันที่ 21 เมษายน 2563
วันที่ 22 เมษายน 2563
วันที่ 23 เมษายน 2563
วันที่ 24 เมษายน 2563
วันที่ 25 เมษายน 2563
วันที่ 26 เมษายน 2563
วันที่ 27 เมษายน 2563
วันที่ 28 เมษายน 2563
• วันที่ 29 เมษายน 2563
• วันที่ 30 เมษายน 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 24 พฤษภาคม 2563
• วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 
• วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
วันที่ 2 มิถุนายน 2563
วันที่ 3 มิถุนายน 2563
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
วันที่ 13 มิถุนายน 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
วันที่ 18 มิถุนายน 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
วันที่ 20 มิถุนายน 2563
วันที่ 21 มิถุนายน 2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
วันที่ 27 มิถุนายน 2563
วันที่ 28 มิถุนายน 2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
• วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563
วันที่ 2 สิงหาคม 2563
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 
• วันที่ 9 สิงหาคม 2563
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
• วันที่ 11 สิงหาคม 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
• วันที่ 14 สิงหาคม 2563 new!!

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

• ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(โดยที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒)

  1. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อการแก้ไข ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ไฟล์รวม) 
  2. แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดความตามมาตรา ๙ ฯ (ฉ.๒) 
  3. แบบฟอร์ม หนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกเคหะสถาน,
    คำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน,
    แบบรับรองคำขออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน
     

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)  

 อธิบาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ ๓ ผู้ที่ได้รับยกเว้นเคอร์ฟิว Curfew 

📌 แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ 

📌 แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน 

📌 แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป แบบ ๓ (ถ้าจำเป็น)  

📌 แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ

📌แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต แบบ ๔ 

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ขยายระยะเวลาฯ 

 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖)  เรื่องการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)  เรื่องการผ่อนคลายเปิดสถานที่เพิ่มเติม new!!

หนังสือสั่งการ / มติคณะรัฐมนตรี

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• มติคณะรัฐมนตรี มาตรการ 6 ด้าน ป้องกันการระบาด โควิด-19   (*ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คโฆษกนายกรัฐมนตรี  #โฆษกบอกต่อ #อาจารย์แหม่ม)
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

• แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓

• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๓  new!!

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1   new!!

 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว  (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๔๘/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๒/๒๕๖๓)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๖/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๗๘๗/๒๕๖๓)  (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

• คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๐๙/๒๕๖๓)   (ยกเลิกคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63)

คำสั่งตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๖๒/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๘๘๘/๒๕๖๓)   (เพื่อยกเลิก 3 คำสั่ง ข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติม) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๙๗๔/๒๕๖๓)   

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๕๑/๒๕๖๓)

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๙ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๒/๒๕๖๓)   

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๐ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๓) (เพื่อแก้ไข คำสั่งทั้ง ๙ ฉบับ ข้างต้น)

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๑ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๔/๒๕๖๓) 

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๒ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๓ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๐๔/๒๕๖๓) แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสถานดูแลผู้สูงอายุ

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๔ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๘๓/๒๕๖๓) ผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน  

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๕ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๓) การลงทะเบียนติดตามบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๖ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๕๗๕/๒๕๖๓) ่อนปรนเปิดเพิ่มอีก 17 สถานที่ ระยะที่ 3

 คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๗ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๖๙๑/๒๕๖๓) ปิด 6 สถานที่ และ ่อนปรนเปิด 12 สถานที่ เพิ่มเติม

คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ ๑๘ (คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๓) เปิดเพิ่ม 7 สถานที่ เพิ่มเติม new!!

 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๑)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๒)

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๓) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่ ๔) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สำหรับภาคเอกชน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ (Covid-19) (ฉบับที่๕) การดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุ และ การดูแลผู้สูงอายุในช่วงโควิด-19

 ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 : ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 : ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการรวมกลุ่มดื่มสุรา ให้ร้านอาหารที่จัดพักคอยสำหรับผู้สั่งอาหารและให้ผู้ประกอบการตลาดทุกประเภทเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 : การห้ามชุมนุม 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 5 : การใช้ลิฟท์ในอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย 

• ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 6 : การบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ฉบับที่ 7 : การจัดแสดงดนตรีหรือกีฬา ที่มีกิจกรรมรวมกลุ่ม new!! 

 • การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  

 • คำสั่ง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในแต่ละเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ท้ายคำสั่งนี้ 

 • ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์โควิดฯ มท.) 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

 

เอกสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 ภาษา (COVID-19_3 language) (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

• (คาดการณ์)การระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

การเพิ่มระยะห่างทางสังคม กับ 8 วิธี หนีโควิด-19 (*ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)