ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fsuwbh หรือกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ที่ QR Code ด้านบน

admin_fai