«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557


• สำนักการคลัง
• สำนักปลัดเทศบาล
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558


• สำนักการคลัง
• สำนักปลัดเทศบาล
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559


• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560


• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองสวัสดิการสังคม
• กองการศึกษา
• สำนักการช่าง
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561


• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• สำนักการช่าง
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองการศึกษา
• กองสวัสดิการสังคม
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สถานธนานุบาล

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562


• หัวหน้าส่วนราชการ
• สำนักปลัดเทศบาล
• สำนักการคลัง
• สำนักการช่าง
• กองวิชาการและแผนงาน
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
• กองการศึกษา
• กองสวัสดิการสังคม
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน
• สถานธนานุบาล

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564


• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565


• หัวหน้าส่วนราชการ 
• สำนักปลัดเทศบาล 
• สำนักการคลัง 
• สำนักการช่าง 
• กองวิชาการและแผนงาน 
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
• กองการศึกษา 
• กองสวัสดิการสังคม 
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
• หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
• สถานธนานุบาล 

ค้นหาข้อมูล🔎