«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด

 

การมอบอำนาจ/การทำบันทึกความร่วมมือ/การประกาศเจตนารมณ์

• ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
• บันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะอย่างยั่งยืน"
• ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด , เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียน (ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
มอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
การให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๑
• มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๐ 
 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี พ.ศ.๒๕๕๗
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี ๒๕๕๙
 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด
 มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด (เพิ่มเติม)
 มอบอำนาจการตัดสินใจการอนุญาต อนุมัติ การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งถังดับเพลิงและการตรวจสอบคำร้องความต้องการถังดับเพลิงจากชุมชน
 มอบอำนาจให้รองนายเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2554
 

ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของเทศบาลนครปากเกร็ด (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
• มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๓
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๒
คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
• ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกองกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหนังสือรับรองการแจ้งให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
• ขั้นตอนการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลโดยทั่วไป
• ขั้นตอนการให้บริการเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ
• ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยทั่วไป
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ.๒๕๖๑
 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการกำหนดเลขประจำบ้าน ปี 2560
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2560
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2559 (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2559
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2558
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ดประจำปี 2557
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2556
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2555
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2554
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2553
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2553
 ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด
 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีงบประมาณ 2552
 ประกาศเทศบาล เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 กระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
 แผนภูมิขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
 แผนภูมิขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
 แผนภูมิขั้นตอนการกำหนดเลขที่บ้าน
 แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งเกิด
 แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งตาย
 แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายเข้า)
 แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออก)
 แผนภูมิขั้นตอนการแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายปลายทาง)
 แผนภูมิขั้นตอน การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 แผนภูมิขั้นตอนการช่วยเหลือสาธารณภัย
 แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ
 แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ/ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ด้านการคลัง
 แผนผังการดำเนินศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด