เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนของการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนภูมิแสดงการปฏิบัติงานของสำนักการช่างในการตรวจพิจารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร
ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการตรวจพิจารณาแบบ แปลนอนุญาตในการก่อสร้างอาคาร
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ
ประกาศเรื่อง การมอบอำนาจในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ประเภทเหตุเดือนร้อนรำคาญ
แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญ ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด