Pin It

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี มีนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยี เยาวชน นนทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน) และด้านเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ปีที่ ๖) ในจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความใจ และโรงเรียนจะเปิดทำการรับสมัครตั้งเเต่วันที่ ๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเริ่มเปิดทำการสอนระบบออนไลน์ ตั้งเเต่วันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ - วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๑๒ ครั้งๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยชำระค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท/รายวิชา สอบถามเพิ่มเติมที่ ครูมาลัย อุระเคนทร์ โทร ๐๖๓-๖๔๖๗ หรือ ครูสุดารัตน์ ปานทอง โทร ๐๖๑ ๖๒๔ ๑๙๙๑

ค้นหาข้อมูล🔎