Pin It

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการผลิกแอนิเมชันซีรีส์ชุด "ชุมชนประชาธรรม" ทั้งหมด 7 ตอน 
โดยสื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตออกสู่สังคมนี้จะเป็นส่วนสำคัญให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทุกคน ได้รับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมและร่วมกันสร้างสรรสังคม


ค้นหาข้อมูล🔎