Pin It

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ณ โรงเรียนปากเกร็ด (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ห้องประชุม ชั้น ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

           

 

             

        

    

ค้นหาข้อมูล🔎