Pin It

สำนักงานเขตพระโขนง

เเจ้งกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผู้ทีมีวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง


ค้นหาข้อมูล🔎