Pin It


ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำรายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับรู้ สามารถเข้าถึงช่องทางการ้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ค้นหาข้อมูล🔎