Pin It

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน

 E-Book  : https://online.anyflip.com/jbdzo/vguc/mobile/index.html

ค้นหาข้อมูล🔎