» โครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

»  -

ลงวันที่ :  -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

»  รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนประเสริฐอิสลาม   ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)   ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  ลงวันที 25 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» -

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎